ឆ្នោតពិសេស GSB ពិសេស

វេបសាយទិញឆ្នោត GSB រឺ ឆ្នោត GSB អនឡាញ មួយបែបទៀតរបស់ធនាគារអមស៊ីន ចាក់ឆ្នោត GSB ផ្សងសំណាងរង្វាន់បានដូចទិញឆ្នោត GSB 3 ខ្ទង់លើ 3 ខ្ទង់តូត 2 ខ្ទង់លើ-ក្រោម ហើយលេខរត់លើ-ក្រោម ផលទទួលបានខ្ពស់ ចេញលទ្ធរាល់ថ្ងៃទី 1​និង 16 ក្នុងមួយខែ

វេបសាយទិញឆ្នោត GSB ទិញឆ្នោតអនឡាញ Special GSB lottery ចាក់ទុកជាឆ្នោតអនឡាញមួយទម្រង់ទៀតដែលជាការចេញរង្វាន់ដោយធនាគារអមស៊ីន ដែលស្របច្បាប់ ដោយការចាក់ឆ្នោត GSB និងជាការផ្សងសំណាងបានដូចនិងទិញឆ្នោត GSB 3 ខ្ទង់លើ 3ខ្ទង់តូត 2 ខ្ទង់លើ-ក្រោម និងលេខរត់លើ-ក្រោម លទ្ធផលទទួលបានគឺខ្ពស់ ចេញលទ្ធផលរាល់ថ្ងៃទី 1 និង 16 ក្នុងមួយខែ ការចាក់ឆ្នោត GSB ស្រដៀងនិងការចាក់ឆ្នោតរដ្ធាភិបាលថៃ មិនរូបបែបអោយចាក់ទាំងលេខ 2 ខ្ទង់លើ-ក្រោម លេខ 3 ខ្ទង់តូត រួមទាំងលេខរត់លើ-ក្រោមផងដែល ដែលតែមួយបែបៗក៏និងអោយអត្រាតម្លៃតបស្នងដែលខុសៗគ្នា

កតិកាឆ្នោត​ GSB រឺ សន្លឹក GSB ជាការសន្សំប្រាក់មួយបែបទៀតជាមួយនិងធនាគារអមស៊ីន តាមរយះទិញឆ្នោត វិធីលេងឆ្នោត GSB ដោយអ្នកទិញឆ្នោតនិងបានទទួលអត្រាការប្រាក់លុយដាក់លុយហើយមានសិទ្ធផ្សងរង្វាន់ទៀតផង នៅពេលដាក់គ្រប់តាមរយះពេលដែលកំណត់ហើយក័និងបានប្រាក់ដើមព្រមទាំងអត្រាការប្រាក់ត្រឡប់វិញ ដូចជា ផ្ញើរគ្រប់ 1 ឆ្នាំ 2 ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ និង​ 5 ឆ្នាំ ឆ្នោត GSB និងចេញរង្វាន់រាល់ថ្ងៃទី 1 និង​ 16 ក្នុងមួយខែ 14.00 នាទី អ្នកទិញឆ្នោតក៏និងត្រូវទិញលេខមុនរង្វាន់និងចេញ ដែលការទិញឆ្នោត GSB ជាមួយនិងធនាគារអាចនិងខុសគ្នានិងការទិញឆ្នោតលើវេបសាយ ចាក់ឆ្នោតអនឡាញ ដោយការចេញរង្វាន់ឆ្នោត GSB អនឡាញ ក៏និងផ្អែកលើលេខចុងក្រោយ 6 ខ្ទង់ ឆ្នោត GSB វិធីទិញឆ្នោត GSB មិនខុសគ្នាជាមួយនិង Lotto រឺ ឆ្នោតហ៊ុនថៃ គ្រាន់តែរើសលេខ 3 ខ្ទង់ រឺ 2 ខ្ទង់យកមកចាក់ក៏ដូចគ្នាជាមួយនិងឆ្នោតផ្សេងៗ

ឆ្នោតអ៊ីនធឺណេត

BAAC Lottory

BAAC ឆ្នោត

វេបសាយឆ្នោតអនឡាញ BAAC lottery​ រឺ ឆ្នោត BAAC ឆ្នោតដើម្បីកសិករចូលចិត្តលេងហើយនិងកំពុងល្បី ដែលន...
អានបន្ថែម

ឆ្នោតពិសេស GSB ពិសេស

វេបសាយទិញឆ្នោត GSB រឺ ឆ្នោត GSB អនឡាញ មួយបែបទៀតរបស់ធនាគារអមស៊ីន ចាក់ឆ្នោត GSB ផ្សងសំណាងរង្វា...
អានបន្ថែម
Hanoi Vietnam Lottery

ឆ្នោតហាណូយ

វេបសាយឆ្នោតហាណូយ ចាក់ឆ្នោតអនឡាញតាមរយះវេបសាយ Lottery-khmer.com​ ចាក់ឆ្នោតវៀតណាម អត្រាការសងច្រ...
អានបន្ថែម

ឆ្នោតម៉ាឡេស៊ី

វេបសាយទិញឆ្នោតម៉ាឡេ រឺ ឆ្នោតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានស្គាល់នៅឈ្មោះមួយទៀតគឺ ឆ្នោត Magnum4D ដែលផ្អែ...
អានបន្ថែម
  • Play Lottery Online 24 Hour We Have A Varity Lottery Such as Thai, Laos. Hanoi, Malay Lottery For You Betting